موزیک های قدیمی رپر ها رو بذاریم؟
(68.08%) 96
بله
(31.91%) 45
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 141